Upcoming Markets


Catch Us In Person! 

Our 2022 Market Dates

V̶e̶g̶f̶e̶s̶t̶ | L̶a̶n̶c̶a̶s̶t̶e̶r̶, P̶A̶ | J̶u̶n̶e̶ 4̶t̶h̶ +̶ 5̶t̶h̶ 

M̶a̶k̶e̶r̶'s̶ M̶a̶r̶k̶e̶t̶ | L̶a̶n̶c̶a̶s̶t̶e̶r̶, P̶A̶ | J̶u̶n̶e̶ 1̶7̶t̶h̶ 

M̶i̶d̶s̶u̶m̶m̶e̶r̶'s̶ E̶v̶e̶ H̶o̶l̶i̶s̶t̶i̶c̶ E̶x̶p̶o̶ | L̶a̶n̶c̶a̶s̶t̶e̶r̶, P̶A̶ | J̶u̶l̶y̶ 9̶t̶h̶ +̶ 1̶0̶t̶h̶ 

C̶o̶m̶p̶a̶s̶s̶i̶o̶n̶f̶e̶s̶t̶ | H̶a̶m̶d̶e̶n̶, CT | J̶u̶l̶y̶ 2̶3̶r̶d̶

HBG Flea | Harrisburg, PA | Sept. 3rd

Harvest Moon Folk Festival | Wrightsville, PA | Sept. 10th

The Craftery | Skippack, PA | Sept. 11th

Craft + Mercantile | Malvern, PA | Sept. 16th

The Craftery | Doylestown, PA | Oct. 1st

Creatively Lancaster | Mount Joy, PA | Oct. 29 + 30th

The Craftery | Perkasie, PA | Nov. 19th

Yards at Malvern Holiday Market | Malvern, PA | Dec. 1st

Creatively Lancaster | Lancaster, PA | Dec. 3rd

The Craftery | Newstown, PA | Dec. 9th + Dec. 10th

Creatively Lancaster | Lancaster, PA | Dec. 17th